Aansluiting Beroeps vereniging informatie

De therapeut dient te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Collectief Alternatieven Therapeuten (CAT) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • De therapeut houdt een cliënt dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek en ook tijdens de behandelperiode relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen behandelingen uitvoeren. • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut af een arts, indien haar behandeling niet geëigend of toereikend is. • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst, onder vermelding van argumenten, eenzijdig beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden dat zij de overeenkomst voortzet. • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling voor een 1e uitgebreide consult, en voor een therapeutische voetreflex- orthomoleculiar• Betalingswijze van de behandelingen kan contant of te pinnen. • De cliënt verplicht zich bij verhindering zijn/haar afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

voetreflex